Zduńska Wola, 24.05.2018 r.                                                              

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(Podstawa prawna: RODO art. 13 ust. 1-2)

 

Piotr Krata, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRATEX Krata Piotr”, dalej występujący pod określeniem „KRATEX”, informuje, że jest albo może znaleźć się w posiadaniu Pana/Pani danych osobowych i dokonuje albo będzie dokonywać ich przetwarzania jako administrator w rozumieniu i na podstawie RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Dane Administratora Danych:

Adres administratora: Kratex Krata Piotr, 98-220 Zduńska Wola, ul. Henrykowska 22D.

Możliwy pod adresem e-mail: ado@kratex.pl.

Adres korespondencjny : Kratex Krata Piotr, 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 81.

 

Jeżeli jest Pan/Pani:

 • pracownikiem KRATEXU bądź osobą świadczącą usługi na rzecz KRATEXU na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody oraz w celu wykonania i na podstawie łączącej Pana/Panią z KRATEXEM umowy, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego, a nadto innych przepisów regulujących prawa obowiązki pracodawcy i pracownika, a także usługodawcy i usługobiorcy, w tym przepisów w dziedzinie medycyny pracy, ubezpieczeń społecznych, majątkowych i zdrowotnych, czy o związkach zawodowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 • osobą ubiegającą się o zatrudnienie w zakładzie pracy KRATEX bądź oferującą KRATEX swe usługi celem zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody oraz w celu zawarcia z KRATEX umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 • członkiem rodziny pracownika KRATEX – przetwarzanie danych osobowych następuje w  celu wykonania i na podstawie łączącej Pana/Pani członka rodziny będącego tym pracownikiem KRATEX umowy o pracę, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa obowiązki pracodawcy i pracownika [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 • dostawcą towarów lub usług na rzecz KRATEX, podmiotem oferującym KRATEX dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem takiego dostawcy – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie i w celu wykonania umowy łączącej Pana/Panią albo Pana/Pani pracodawcę z KRATEX bądź w celu zawarcia takiej umowy oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 • nabywcą towarów lub usług sprzedawanych przez KRATEX, podmiotem któremu KRATEX oferuje dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem jednego z tych podmiotów – przetwarzanie danych osobowych następuje w celu odpowiednio wykonania albo zawarcia umowy z KRATEX oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO].

 

Poza tym KRATEX może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeżeli:

 • będzie miał podstawę by przyjąć, że jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów [do czego upoważnia art. 6 ust. 1 lit. d) RODO], których to na etapie tworzenia niniejszej informacji nie jest w stanie sprecyzować;
 • okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia Pana/Pani uwag co do jej działalności lub oferty produktów czy usług, albo do rozpatrzenia reklamacji [do czego daje podstawę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • wymagać tego będzie prawnie uzasadniony interes KRATEX [o czym także stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]:
 1. gdy wystąpi konieczność wykazania jakiegoś faktu;
 2. gdy wystąpi konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem;
 3. gdy postanowi zainteresować Pana/Panią produktami lub usługami w ramach marketingu bezpośredniego.

KRATEX informuje, że w wypadku gdy Pana /Pani dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pana/Pani, zakres danych, które przetwarza, obejmuje nie więcej niż imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery identyfikacji podatkowej oraz adresy e-mail i numery telefonów.

Chcąc wjechać na teren przedsiębiorstwa KRATEX pojazdem mechanicznym, winien się Pan/Pani liczyć z tym, że KRATEX odnotuje i pozostanie w posiadaniu numeru rejestracyjnego pojazdu.

Jeżeli znajdzie się Pan/Pani na terenie przedsiębiorstwa KRATEX, obejmie Pana/Panią działanie monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek osoby.

Pana/Pani dane osobowe KRATEX może udostępniać organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości, zakładom i instytucjom w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i majątkowych oraz ochrony zdrowia, a także podmiotom z których współpracy korzysta, jak np. prawnicy, doradcy podatkowi, biegli rewidenci czy informatycy.

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, a także służbowy adres e-mail i numer telefonu pracownika KRATEX udostępnione mogą być w treści dokumentów, które KRATEX generuje w związku z nabywaniem towarów, materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jego przedsiębiorstwa, a także w treści dokumentów, które wystawia w związku z prowadzeniem sprzedaży towarów i usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydaje odbiorcom, w tym pośrednikom, towarów i usług, w tym także w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej.

Pana/Pani dane osobowe jako:

 1. pracownika KRATEX – przechowywane będą przez KRATEX przez okres jego zatrudnienia, a po ustaniu jego zatrudnienia – przez okres prawem przepisany;
 2. członka rodziny pracownika KRATEX – przechowywane będą przez KRATEX przez okres, w którym dane te będą niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika do określonych świadczeń;
 • osoby świadczącej usługi na rzecz KRATEX na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym – przechowywane będą przez KRATEX przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 1. osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zakładzie pracy KRATEX, z którą stosunek zatrudnienia nie został nawiązany – przechowywane będą przez KRATEX przez okres 3 miesięcy, a w razie Pan/Pani zgody na wykorzystanie tych danych w procesie przyszłych rekrutacji – przez okres 3 lat;
 2. dostawcy towarów, materiałów lub usług na rzecz KRATEX bądź pracownika takiego dostawcy – przechowywane będą przez KRATEX przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 3. dostawcy oferującego KRATEX dostawę towarów, materiałów lub usług bądź pracownika podmiotu oferującego KRATEX dostawę towarów lub usług – przechowywane będą przez KRATEX przez okres do upływu 1 roku od otrzymania oferty;
 • nabywcy towarów lub usług sprzedawanych przez KRATEX, podmiotu któremu KRATEX zaoferował dostawę towarów lub usług, bądź pracownika któregoś z tych podmiotów – przechowywane będą przez KRATEX przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 • innej osoby, której dane osobowe pozostawać będą w posiadaniu KRATEX jako legitymującego się prawnie uzasadnionym interesem – przechowywane będą przez KRATEX przez okres do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 1. potencjalnego adresata działań KRATEX w ramach marketingu bezpośredniego jego wyrobów i usług – przechowywane będą przez KRATEX do momentu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Jego/Jej danych w tym celu albo cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywało się na podstawie zgody marketingowej, bądź KRATEX sam uzna brak przydatności tych danych do marketingu.

 

W związku z przetwarzaniem Jego/Jej danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do tych danych otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. żądana ich usunięcia;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania tylko skonkretyzowanych działań;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. żądania wydania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych dostarczonych na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody oraz prawo żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

 

W razie, gdy KRATEX Jego/Jej dane osobowe zechce uzyskać od Pana/Pani, podanie tych danych może być:

 • wymogiem ustawowym – w przypadku którego KRATEX wskaże przepis prawa, który taki wymóg przewiduje;
 • warunkiem zawarcia umowy;
 • wymogiem wynikającym z umowy;

 

Niepodanie danych osobowych w takim wypadku może pociągnąć za sobą skutek taki, że nie zostanie z Panem/Panią zawarta umowa, dojdzie do rozwiązania umowy, albo KRATEX będzie mógł odmówić swego świadczenia bądź dochodzić odszkodowania.

Danych osobowych KRATEX może zaczerpnąć ze strony internetowej Pana/Pani przedsiębiorstwa, Jego/Jej publicznego profilu czy z publicznego rejestru.